Regulamin strony

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dniskupienia.info.pl.

 

1. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje wszystkie warunki zawarte w tym regulaminie oraz w regulaminach mu podporządkowanych oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

2. Właściciel serwisu (zwany dalej Wydawcą) nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność, rzetelność oraz kompletność informacji i treści, które są jakąkolwiek częścią serwisu. Niemniej jednak dołoży wszelkich starań by je zagwarantować.

3. Materiały zawarte w serwisie (teksty, fotografie, grafiki, filmy, komentarze itp.) mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny oraz nie powinny być traktowane jako edukacyjne czy instruktażowe.

4. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego serwisu w jakichkolwiek okolicznościach.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu lub braku możliwości korzystania z niego. Nie jest też odpowiedzialny za szkody spowodowane jakąkolwiek wadą serwisu, błędem, pominięciem lub opóźnieniem danych, wirusem komputerowym, awarią linii telekomunikacyjnej lub systemu.

6. Wydawca bądź jest właścicielem praw autorskich do wszelkich zamieszczonych w serwisie zdjęć, bądź pochodzą one z darmowych serwisów i publikowane są na licencji Royalty Free. Nie naruszają więc praw autorskich osób trzecich, a ich wykorzystanie wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

7. Uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu mogą być przesyłane na adres: franciszkanskiedniskupienia@gmail.com. Będą one rozpatrywane przez Wydawcę niezwłocznie.

8. Wydawca może dokonać zmiany regulaminu, o czym zamieszcza informację w serwisie. Korzystanie z serwisu po rozpoczęciu obowiązywania nowej wersji regulaminu oznacza jego akceptację.

9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.

Comments are closed.